Kinh nghiệm của kiểm toán nhà nước Canada trong kiểm toán hoạt động lĩnh vực môi trường

Theo Báo cáo Môi trường toàn cầu lần thứ 5 của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) thì “Những thay đổi quan sát được hiện nay đối với hệ thống Trái Đất là chưa từng có trong lịch sử loài người. Nỗ lực để làm chậm tốc độ hoặc mức độ thay đổi - bao gồm các biện pháp sử dụng hiệu quả và giảm thiểu sử dụng nguồn tài nguyên - đã đưa ra những kết quả nhất định nhưng đã không thành công trong việc đảo ngược những bất lợi của biến đổi môi trường.”