• Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 1 - TS. Đào Thanh Bình (Chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 1 - TS. Đào Thanh Bình (Chủ biên)

  Phần 1 giáo trình "Kiểm toán căn bản" trình bày các nội dung: Tổng quan về kiểm toán; báo cáo kiểm toán; đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên; mục tiêu kiểm toán; bằng chứng kiểm toán, chọn mẫu kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   104 p tgu 21/05/2023 6 0

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2 - TS. Đào Thanh Bình (Chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2 - TS. Đào Thanh Bình (Chủ biên)

  Nối tiếp nội giáo trình "Kiểm toán căn bản" trình bày các nội dung: Gian lận và sai sót, trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán; lập kế hoạch kiểm toán và các thủ tục phân tích; đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ; kết thúc cuộc kiểm toán; minh họa về một chu trình kiểm toán cơ bản - Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền. Mời các bạn cùng tham...

   101 p tgu 21/05/2023 6 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Kế toán tài sản cố định; kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương và tình hình thanh toán với người lao động; kế toán chi phí kinh doanh và tính giá thành sản phẩm; kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm;...

   314 p tgu 26/04/2023 17 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Kế toán lợi nhuận và phối hợp lợi nhuận, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, báo cáo tài chính, đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, đặc điểm kế toán trong các đơn vị kinh doanh thương mại; đặc điểm kế toán trong các...

   342 p tgu 26/04/2023 17 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1 - TS. Phạm Xuân Thành, TS. Phạm Châu Thành

  Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1 - TS. Phạm Xuân Thành, TS. Phạm Châu Thành

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán quản trị" trình bày các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí; phân tích biến động chi phí sản xuất; các hệ thống tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   150 p tgu 26/04/2023 7 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 2 - TS. Phạm Xuân Thành, TS. Phạm Châu Thành

  Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 2 - TS. Phạm Xuân Thành, TS. Phạm Châu Thành

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kế toán quản trị" trình bày các nội dung: Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí - khối lượng và lợi nhuận; thời giá tiền tệ và các phương pháp tính toán các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư vốn; thông tin kế toán cho việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh; định giá sản phẩm; phân bổ chi phí bộ...

   209 p tgu 26/04/2023 4 0

 • Ebook Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính: Phần 1

  Ebook Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính" đưa ra những tình huống cơ bản và điển hình của hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính và một số lời giải đề nghị theo các hệ thống kế toán phổ biến trên thế giới. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1,...

   264 p tgu 26/04/2023 38 0

 • Ebook Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính: Phần 2

  Ebook Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính: Phần 2

  "Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính" cung cấp một số những nội dung có tính tác nghiệp và thực hành về các chuẩn mực kế toán về hợp nhất kinh doanh và chuẩn mực báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con và một số chuẩn mực kế toán khác chứa đựng những nội dung hoàn...

   243 p tgu 26/04/2023 43 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Nguyên lý kế toán trình bày các nội dung: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp kế toán; chứng từ kế toán và kiểm kê; tính giá đối tượng kế toán, tổng hợp và cân đối kế toán, tài khoản và ghi số kép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p tgu 27/03/2023 25 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn cuốn giáo trình Nguyên lý kế toán cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kế toán và các quá trình kinh doanh chủ yếu, các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán, sổ kế toán, kỹ thuật ghi số và hình thức kế toán, tổ chức bộ máy kế toán ở đơn vị kinh tế cơ sở.

   126 p tgu 27/03/2023 24 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Giáo trình Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kế toán quản trị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dự toán linh hoạt, kế toán trách nhiệm, định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp, thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn, thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   168 p tgu 27/03/2023 6 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Giáo trình Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán quản trị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về kế toán quản trị; phân loại chi phí; các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ; phân tích mối quan hệ chi phí - Sản lượng và lợi nhuận; dự toán sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   209 p tgu 27/03/2023 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số