Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên nội trú trường Cao đẳng Hàng hải I

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên nội trú trường Cao đẳng Hàng hải I nhằm mục tiêu đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I.