Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Nghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền" là nghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy tại HV BC-TT; xây dựng công cụ hỗ trợ HV BC-TT giám sát và đánh giá chất lượng giảng 10 dạy làm cơ sở cho việc không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.