Một phương pháp định vị đối tượng dựa trên phân lớp có giám sát

Mục đích của bài viết là nghiên cứu và đề xuất một phương pháp dò tìm một đối tượng nào đó trên cơ sở phân lớp có giám sát. Để giải quyết bài toán đặt ra, bài viết đề xuất hai bổ đề được phát triển từ bổ đề của Lý thuyết Thông tin và Thống kê toán và đề xuất một số gợi ý được ứng dụng trong thực hành.