Một số biện pháp rèn kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học

Từ thực trạng của việc rèn luyện kĩ năng dạy học và vấn đề tự học thông qua học phần Thực hành thí nghiệm phương pháp dạy học và Nghiệp vụ sư phạm, chúng tôi đã đề xuất các biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy học như: Thiết kế giáo trình điện tử làm tài liệu tự học, tự nghiên cứu đồng thời áp dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học.