Nghệ thuật xây dựng kết cấu giễu nhại ở truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 2000–2015

Bài viết này nhằm làm rõ các đặc trưng về nội dung và hình thức nghệ thuật của lối kết cấu giễu nhại của truyện ngắn Việt Nam đương đại. Chúng tôi tập trung khảo sát những vấn đề nổi bật và đặc thù nhất của lối kết cấu giễu nhại, trong đó có nghệ thuật xây dựng tình huống truyện và xây dựng phần mở đầu và phần kết thúc truyện. Thông qua các vấn đề ấy, bài báo làm rõ những đổi mới trong quan niệm về đời sống hiện thực, cũng như cách tân về tư duy nghệ thuật truyện ngắn của văn học Việt Nam đương đại.