Nghiên cứu cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần dược phẩm niêm yết thông qua mô hình hồi quy ngưỡng

Bài viết này nghiên cứu tác động của hệ số nợ đến giá trị của các công ty Dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) trong giai đoạn từ năm 2009- 2016 thông qua mô hình hồi quy ngưỡng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng chỉ tiêu ROE và Tobin (được xác định bằng giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu và các khoản nợ chia cho giá trị sổ sách tổng tài sản của DN tại thời điểm cuối năm) làm đại diện cho giá trị DN.