Nghiên cứu lựa chọn hàm thuộc cho mô hình dự báo nguy cơ ống cấp nước bị chất ô nhiễm xâm nhập

Bài viết đưa ra lựa chọn hàm thuộc cho ba yếu tố đầu vào dựa trên các đề xuất về phương trình vi phân xác định độ nhạy trung bình của các dạng hàm thuộc khác nhau trong lý thuyết tập mờ.