Nghiên cứu sự giảm áp lực đất đắp tác dụng lên nền đất yếu được gia cố các giếng cát

Trên cơ sở nghiên cứu các tiêu chuẩn hiện hành và thu thập số liệu thực tế thi công một số công trình nhóm tác giả đã xác định được phạm vi thay đổi của các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu giếng cát.