Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của gạch bê tông đến cường độ chịu nén của khối xây

Mặc dù từ nhiều năm qua gạch bê tông đã được sử dụng phổ biến trong nhiều hạng mục công trình nhưng cường độ khối xây gạch bê tông chưa được nghiên cứu đầy đủ. Các kết quả nghiên cứu trình bày trong bài báo này với sáu loại gạch bê tông hiện có trên thị trường cho thấy cường độ chịu nén thực tế của khối xây gạch bê tông đặc lớn hơn giá trị tính toán theo TCVN 5573:2011, còn cường độ chịu nén của khối xây gạch bê tông rỗng nhỏ hơn giá trị tính toán.