Nghiên cứu thực nghiệm xác định ảnh hưởng tỷ lệ xi măng trong công nghệ thi công đường bằng hóa cứng vật liệu tại chỗ

Bài viết nghiên cứu thực nghiệm xác định ảnh hưởng tỷ lệ xi măng trong công nghệ hóa cứng đất đến kết quả gia cố nền và móng công trình ở một công trình thí điểm ở Việt Nam.