Nghiên cứu xác định khoảng cách tối thiểu giữa đường lò tới phay phá đứt gãy bằng phương pháp số

Công trình ngầm, đường lò nằm song song gần đứt gãy phay phá thì khoảng cách giữa công trình ngầm, đường lò đến đứt gãy có ảnh hưởng đến độ ổn định của công trình, khoảng cách này càng nhỏ thì mức độ ổn định của công trình càng kém, khoảng cách càng lớn thì độ ổn định càng cao. Chính vì thế xác định khoảng cách tối thiểu giữa công trình ngầm, đường lò tới đứt gãy có ý nghĩa vô cùng quan trọng đến độ ổn định của công trình. Bài báo sử dụng phần mềm Flac mô phỏng xác định khoảng cách tối thiểu từ đứt gãy đến vị trí đặt đường lò khi đường lò đào song song với các đứt gãy.