Phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên sư phạm toán thông qua hoạt động tái khám phá định lí cosin cho tứ diện

Trong bài viết này, chúng tôi tìm hiểu về một số phiên bản khác nhau của định lí cosin trong không gian, thiết kế nội dung cho tình huống học tập tái khám phá định lí nhằm rèn luyện tư duy sáng tạo cho người học.