Phương pháp triệt nhiễu tiếng nói kết hợp kỹ thuật trừ phổ và kỹ thuật mmse trên miền wavelet

Nhiễu ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả xử lý tín hiệu. Vì vậy, triệt nhiễu và nâng cao chất lượng tín hiệu là bước quan trọng trong các hệ thống các hệ thống xử lý tín hiệu thời gian thực.