Tài liệu số 12: Phục hồi chức năng nói ngọng, nói lắp và thất ngôn

Tài liệu số 12: Phục hồi chức năng nói ngọng, nói lắp và thất ngôn trình bày sơ lược về những khó khăn nói trong giao tiếp, những khó khăn thường gặp ở người nói khó khăn, các nguyên nhân can thiệp chung cho mọi trường hợp nói ngọng, nói lắp và thất ngôn.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)