Thiết kế, chế tạo và ứng dụng thiết bị hỗ trợ điều hành tác chiến phục vụ công tác chỉ huy tác chiến cho các sở chỉ huy Lục quân

Trong bài báo này chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị hỗ trợ điều hành tác chiến (HTĐHTC) phục vụ công tác chỉ huy tác chiến cho các đơn vị lục quân các cấp và nghiên cứu mở rộng ứng dụng. Sản phẩm đạt được là sự kết hợp những kết quả nghiên cứu trước đây với việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại, đáp ứng một số yêu cầu cơ bản của hoạt động chỉ huy tác chiến tại sở chỉ huy các đơn vị lục quân.