Thiết lập quan hệ giữa mô đun biến dạng của đất từ kết quả thí nghiệm trong phòng và hiện trường

Để có những số liệu tin cậy, nhóm tác giả đã tiến hành thí nghiệm hiện trường một số công trình tại Thái Nguyên theo phương pháp thí nghiệm bàn nén để xác định mô đun biến dạng hiện trường sử dụng tính toán biến dạng của nền đất dưới móng công trình. Kết quả nghiên cứu đã thiết lập được mối quan hệ giữa mô đun biến dạng của đất từ thí nghiệm trong phòng và hiện trường. Đất sét pha trạng thái dẻo cứng với hệ số rỗng trung bình e = 0,85 thì kE = 3 ÷ 3,8. Đất sét pha trạng thái nửa cứng với hệ số rỗng trung bình e = 0,75 thì kE = 2,7 ÷4,5 .