Thủy văn cơ sở dữ liệu quan hệ

Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày một kết quả nghiên cứu về kỹ thuật thủy vân hiệu quả sử dụng các bit ít ý nghĩa nhất (LSB) của một số giá trị thuộc tính và tiến hành thử nghiệm, đánh giá thuật toán đã cài đặt đối với một số phép toán cập nhật và tấn công thông thường trên cơ sở dữ liệu. Các kết quả thử nghiệm cho thấy, thuật toán thủy vân cơ sở dữ liệu dựa vào các LSB là bền vững đối với các tấn công thêm và bớt các bộ nhưng không bền vững đối với các tấn công sửa đổi các giá trị thuộc tính.