Tổ chức học tập tự định hướng trong đào tạo giáo viên công nghệ - kinh tế gia đình thông qua học phần thực hành quy trình thiết kế thời trang

Bài viết này đề cập đến việc tổ chức hoạt động học tập tự định hướng trong quá trình đào tạo giáo viên Công nghệ - Kinh tế gia đình thông qua học phần Thực hành Quy trình thiết kế thời trang để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn dạy học hiện nay.