Về mô hình chuyển đổi và tích hợp dữ liệu công dân ( Data Hub công dân )

Trong khuôn khổ của chương trình tin học hóa quản lý hành chính của chính phủ, các sở, ban, ngành của các tỉnh, thành phố đều đã và đang xúc tiến việc tin học hóa quản lý hồ sơ, dữ liệu mà đơn vị mình quản lý thông qua một số các phần mềm khác nhau. Tuy nhiên, mỗi một phần mềm đó lại có hệ cơ sở dữ liệu riêng, và những hệ thống danh mục khác nhau. Do đó, những thông tin của cùng một đối tượng ở các hệ thống khác nhau có thể sẽ khác nhau.