Xác định các hệ số khí động của tên lửa B-72 khi quay quanh trục dọc bằng phần mềm Ansys

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định một số hệ số khí động quan trọng của tên lửa chống tăng B-72 khi xoay quanh trục dọc bằng phương pháp mô phỏng số trong ANSYS.CFX. Kết quả nhận được được so sánh với kết quả mô phỏng tên lửa không quay và được dùng làm cơ sở dữ liệu đầu vào của chương trình mô phỏng động lực học bay và hệ thống mô phỏng bán tự nhiên tên lửa B-72.