Xác định hệ số khuếch tán dịch chuyển của một hạt nano vàng duy nhất trong hỗn hợp nước + glycerol

Bài viết trình bày nghiên cứu hệ số khuếch tán của một hạt nano vàng trong môi trường phức hợp nước + glycerol bằng phương pháp theo dõi đơn phân tử. Các hạt nano vàng được chế tạo bằng phương pháp Turkevich cho dạng cầu với kích thước trung bình 15 nm và đơn phân tán trong nước.