• Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, đặc biệt là đường lối ở các lĩnh vực cơ bản trong thời kỳ đổi mới. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng...

   71 p tgu 27/03/2023 2 0

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày các nội dung: Đường lối công nghiệp hóa; đường lối xây đựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đường lối xây dựng hệ thống chính trị; đường lối xây dựng, phát triến nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã...

   78 p tgu 27/03/2023 2 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập VI: Từ 1945 đến 1954): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập VI: Từ 1945 đến 1954): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập 6: Từ 1945 đến 1954: Phần 1 gồm có 2 chương. Trong đó chương 1 đề cập đến tình hình Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai và Cách mạng tháng Tám 1945; bước đầu công cuộc xây dựng chính quyền, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân. Chương 2 đề cập đến âm mưu, hành động chiến tranh của Pháp, cuộc kháng chiến...

   117 p tgu 29/12/2022 7 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập VI: Từ 1945 đến 1954): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập VI: Từ 1945 đến 1954): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập 6: Từ 1945 đến 1954): Phần 2 gồm có những sự kiện lịch sử như: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953); Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   88 p tgu 29/12/2022 9 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 1 gồm có 3 chương sau: Chương 1 Việt Nam trong giai đoạn đầu cuộc xâm lược của liên quân Pháp - Tay Ban Nha (1858 - 1867); Chương 2 Việt Nam từ 1867 đến 1874; Chương 3 Việt Nam từ 1874 đến 1884. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   165 p tgu 29/12/2022 8 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 2 gồm có 3 chương: Chương 4 Việt Nam từ 1885 đến cuối thế kỉ XIX; chương 5 Việt Nam từ 1897 đến 1914; chương 6 Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   195 p tgu 29/12/2022 8 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000: Phần 1 trình bày về giai đoạn Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp xâm lược. Phần 1 gồm có 4 chương như sau: Chương I Việt Nam trong hơn năm đầu sau sau chiến tranh thế giới thứ 2 và Cách mạng tháng Tám (9/1945 - 12/1946), chương II những năm đầu toàn quốc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1950), chương III bước phát...

   233 p tgu 29/12/2022 7 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000: Phần 2 trình bày về giai đoạn Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975) và Việt Nam trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 - 2000). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   216 p tgu 29/12/2022 8 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần Chính trị xã hội): Phần 1

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần Chính trị xã hội): Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần Chính trị xã hội)" trình bày những nội dung về: đối tượng, nhiệm vụ, chức năng, phương pháp nghiên cứu của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc;... Mời các bạn...

   112 p tgu 29/12/2022 9 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần Chính trị xã hội): Phần 2

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần Chính trị xã hội): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần Chính trị xã hội)" tiếp tục trình bày những nội dung về: tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách...

   114 p tgu 29/12/2022 9 0

 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

  Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

  Giáo trình Triết học Mác-Lênin trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản về triết học nói chung, những điều kiện ra đời của triết học Mác - Lênin. Đồng thời, giúp sinh viên nhận thức được thực chất cuộc cách mạng trong triết học do C. Mác và Ph. Ăngghen thực hiện và các giai đoạn hình thành, phát triển triết học Mác - Lênin; vai trò của triết...

   220 p tgu 28/12/2021 127 1

 • Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh: Phần 1

  Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh: Phần 1

  Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng giúp người học có những kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang...

   104 p tgu 31/05/2021 116 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số