• Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán có cấu trúc gồm 9 bài cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, biến cố và xác suất, biến ngẫu nhiên rời rạc và quy luật phân phối xác suất, biến ngẫu nhiên liên tục và quy luật phân phối xác suất, biến ngẫu nhiên hai chiều, luật số lớn, mẫu ngẫu nhiên, ước lượng tham số, kiểm định...

   205 p tgu 31/08/2020 5 1

 • Bài giảng Chính trị - Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Bài giảng Chính trị - Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Bài giảng "Chính trị - Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" thông tin đến các bạn những kiến thức về đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

   20 p tgu 31/08/2020 13 1

 • Bài giảng Chính trị - Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài giảng Chính trị - Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài giảng Chính trị - "Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trình bày bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   11 p tgu 31/08/2020 11 1

 • Bài giảng Chính trị - Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam

  Bài giảng Chính trị - Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam

  Bài giảng "Chính trị - Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam" trình bày nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay; giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay.

   33 p tgu 31/08/2020 7 1

 • Bài giảng Chính trị - Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay

  Bài giảng Chính trị - Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay

  Bài giảng "Chính trị - Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay" trình bày bối cảnh Việt Nam và quốc tế; quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh; quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại.

   15 p tgu 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Chính trị - Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin

  Bài giảng Chính trị - Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin

  Bài giảng "Chính trị - Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin" gồm 3 chương với các nội dung khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin; một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin; vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin.

   108 p tgu 31/08/2020 10 1

 • Bài giảng Chính trị - Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh

  Bài giảng Chính trị - Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Chính trị - Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh" với các nội dung khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

   59 p tgu 31/08/2020 7 1

 • Bài giảng Chính trị - Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

  Bài giảng Chính trị - Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

  Bài giảng "Chính trị - Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng" trình bày sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

   24 p tgu 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Chính trị - Bài 8: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc

  Bài giảng Chính trị - Bài 8: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc

  Bài giảng "Chính trị - Bài 8: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc" với các nội dung tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc....

   15 p tgu 31/08/2020 9 1

 • Bài giảng Chính trị - Bài 9: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt

  Bài giảng Chính trị - Bài 9: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt

  Bài giảng "Chính trị - Bài 9: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt" với các nội dung quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt; nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   17 p tgu 31/08/2020 9 2

 • Ebook Mạch điện tử lý thú dễ thiết kế: Phần 1

  Ebook Mạch điện tử lý thú dễ thiết kế: Phần 1

  Tài liệu sẽ cung cấp những điều lý thú của các tri thức mới cũng như những mạch điện thực hành rất thiết thực đến với người đọc. Phần 1 của tài liệu trình bày các cách thiết kế mạch điện tử như: Nguồn điện nuôi nhỏ gọn cho rơ le điện áp thấp, anten thông minh, nhang điện dùng năng lượng tự chế, thực chất của máy tạo ozon, mạch...

   50 p tgu 30/07/2020 42 1

 • Ebook Mạch điện tử lý thú dễ thiết kế: Phần 2

  Ebook Mạch điện tử lý thú dễ thiết kế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Mạch điện tử lý thú dễ thiết kế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sửa chữa lò vi sóng, điều hòa tổng trở bằng phương pháp mới, máy phát âm thanh đơn giản, thay vít lửa thành IC đánh lửa, máy thử các linh kiện điện tử, tiết kiệm điện trong công tắc điện trở,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   46 p tgu 30/07/2020 37 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số