• Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 5 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 5 - ThS. Nguyễn Phi Khanh

  Phần 5 của bài giảng trình bày về đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng. Phần này gồm có các nội dung như: Mô hình tương quan thị trường chuỗi cung ứng, đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng, khung đo lường hiệu quả, hoạt động thực hiện hiệu quả chuỗi cung ứng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   15 p tgu 25/06/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 2: Tổ chức dữ liệu kế toán trên bảng tính" là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được cách tổ chức dữ liệu trên bảng tính, kết chuyển số liệu kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p tgu 25/06/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" giới thiệu cho người học một số kiến thức về nghề kế toán, giải thích tác động CNTT đến hệ thống kế toán, trình bày những nghề nghiệp liên quan, chuẩn bị môi trường kế toán bảng tính.

   29 p tgu 25/06/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 3: Lập các sổ nhật ký" giới thiệu việc trình bày thông tin theo hình thức nhật ký chung, lập các sổ nhật ký chuyên dùng, lập sổ nhật ký chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p tgu 25/06/2017 1 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 5: Kỹ thuật lập các sổ chi tiết và sổ cái kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức về lập các sổ chi tiết, lập các sổ cái kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p tgu 25/06/2017 1 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 5: Trình bày các bảng tổng hợp chi tiết" là giải thích mối quan hệ giữa các bảng tổng hợp chi tiết và nguồn dữ liệu, ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p tgu 25/06/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 6: Lập báo cáo tài chính trên bảng tính" là giải thích mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính và nguồn dữ liệu, ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p tgu 25/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Bất động sản đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Các qui định pháp lý có liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC.

   21 p tgu 25/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các qui định pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC.

   16 p tgu 25/06/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các văn bản và quy định pháp lý liên quan, giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

   25 p tgu 25/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán công ty cổ phần" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về công ty cổ phần, các nghiệp vụ cơ bản về vốn của công ty cổ phần, lãi cơ bản trên cổ phiếu, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p tgu 25/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về đầu tư tài chính, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p tgu 25/06/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số