• Bài giảng Tài chính tiền tệ: Các định chế tài chính trung gian

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Các định chế tài chính trung gian

  Bài giảng Tài chính tiền tệ "Các định chế tài chính trung gian" trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm và đặc điểm định chế tài chính trung gian, vai trò của các định chế tài chính trung gian, một số định chế tài chính trung gian chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p tgu 08/01/2017 1 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Lý thuyết tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Lý thuyết tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ "Lý thuyết tài chính" gồm có những nội dung chính sau: Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p tgu 08/01/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Tín dụng và lãi suất

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Tín dụng và lãi suất

  Bài giảng Tài chính tiền tệ "Tín dụng và lãi suất", chương này gồm có những nội dung nghiên cứu sau: Khái niệm và đặc điểm tín dụng, vai trò của tín dụng, các hình thức tín dụng, lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p tgu 08/01/2017 1 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Tài chính công

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Tài chính công

  Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức về những vấn đề cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước và hệ thống các quỹ ngoài ngân sách nhà nước. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm, đặc điểm tài chính công; vai trò tài chính công; khái niệm, đặc điểm ngân sách nhà nước; tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước; cân đối thu...

   55 p tgu 08/01/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Tài chính - Tiền tệ

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Tài chính - Tiền tệ

  Bài giảng Tài chính tiền tệ này gồm có những nội dung chính sau đây: Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ, bản chất và chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p tgu 08/01/2017 1 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính tiền tệ "Tài chính doanh nghiệp" trình bày những nội dung chính sau: Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính doanh nghiệp, cơ chế tài trợ, thu nhập và lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p tgu 08/01/2017 1 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Ngân hàng thương mại

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Ngân hàng thương mại

  Bài giảng Tài chính tiền tệ "Ngân hàng thương mại" trình bày những nội dung chính sau: Bản chất ngân hàng thương mại; chức năng ngân hàng thương mại; phân loại ngân hàng thương mại; quản lý và sử dụng vốn ngân hàng thương mại; thu nhập, chi phí và lợi nhuận ngân hàng thương mại.

   28 p tgu 08/01/2017 1 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Thị trường tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Thị trường tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ "Thị trường tài chính" trình bày những nội dung chính sau: Sự ra đời phát triển thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn, vai trò của thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p tgu 08/01/2017 1 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Ngân hàng trung ương

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Ngân hàng trung ương

  Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Quá trình ra đời và bản chất của ngân hàng trung ương, mô hình tổ chức ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ và công cụ thực thi chính sách tiền tệ.

   24 p tgu 08/01/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng cung cấp các kiến thức người học có thể nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán; giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán; trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu; trình bày mục đích, yêu cầu và nội dung tổ chức công tác kế toán trong một doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p tgu 08/01/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Nguyễn Thu Ngọc

  Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định, nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt, mô tả môi trường của kế toán, bao gồm các định chế pháp lý và tổ chức nghề nghiệp chi phối hoạt động kế toán.

   7 p tgu 08/01/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định lợi nhuận; các khoản điều chỉnh và các bút toán điều chỉnh; các bút toán khóa sổ và kết chuyển; hoàn thành chu trình kế toán, lập BCTC đơn giản; một số tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p tgu 08/01/2017 1 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số