• Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng" cung cấp cho người học các khái niệm, đối tượng, mục tiêu của KTNH, đặc điểm của KTNH, tổ chức hệ thống KTNH. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p tgu 19/04/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán tài sản cố định công cụ dụng cụ" trình bày các kiến thức khái quát về TSCĐ – CCDC, phương pháp kế toán TSCĐ, phương pháp kế toán CCDC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p tgu 19/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, các dịch vụ thanh toán qua NH, quy trình các thể thức thanh toán chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p tgu 19/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ đầu tư kinh doanh chứng khoán" trình bày khái quát về nghiệp vụ đầu tư – kinh doanh chứng khoán, nguyên tắc và báo cáo áp dụng, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p tgu 19/04/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về nghiệp vụ tín dụng; kế toán nghiệp vụ cho vay, thu nợ; kế toán trích lập và sử dụng dự phòng RRTD, kế toán xử lý tài sản đảm bảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p tgu 19/04/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn" cung cấp cho người học các kiến thức về các hình thức huy động vốn, các phương pháp tính và trả lãi, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p tgu 19/04/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về các nghiệp vụ ngoại tệ, các nguyên tắc kế toán ngoại tệ, kế toán kinh doanh ngoại tệ, kế toán chuyển tiền – Thanh toán QT.

   52 p tgu 19/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 8 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 8 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 8: Kế toán kết quả kinh doanh - Phân phối lợi nhuận" trình bày khái quát về thu nhập, chi phí, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận, nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p tgu 19/04/2017 2 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Chương 1 của bài giảng Hành vi tổ chức giới thiệu chung về hành vi tổ chức. Mục tiêu chương này nhằm định nghĩa hành vi tổ chức, mô tả những công việc của nhà quản lý, trình bày những thách thức mà hành vi tổ chức đối mặt, xác định những đóng góp của các lĩnh công việc của nhà quản lý,...và một số nội dung liên quan khác.

   30 p tgu 19/04/2017 1 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 2 trình bày những cơ sở của hành vi cá nhân. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học nhận biết những đặc tính tiểu sử quan trọng, biết xác định hai dạng khả năng của cá nhân, nắm bắt được những ảnh hưởng của tính cách đến công việc, định hình hành vi của những người khác, làm rõ vấn đề học...

   50 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 8 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 8 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Chương 8 của bài giảng Hành vi tổ chức trình bày những kiến thức về lãnh đạo trong một nhóm. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học: Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý, tóm tắt những kết luận của lý thuyết cá tính điển hình, tìm hiểu về các học thuyết hành vi, mô tả mô hình của Fiedler,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p tgu 19/04/2017 1 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 5 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 5 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức chương 5 trang bị cho người học những học những hiểu biết về động viên người lao động. Sau khi học xong chương này người học có thể: Trình bày quy trình động viên; mô tả bậc thang nhu cầu của Maslow, giới thiệu học thuyết X, học thuyết Y; trình bày học thuyết hai nhân tố,...và các nội dung khác.

   42 p tgu 19/04/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số