• Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương III - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương III - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương III: Cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư, trình bày các kiến thức: khái niệm, phân loại hiệu quả và các quan điểm đánh giá dự án đầu tư, giá trị tiền tệ theo thời gian, nhận dạng chi phí và lợi ích, phân tích tài chính và dự án đầu tư. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành...

   67 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương II - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương II - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương II: Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng, trình bày các kiến thức: đầu tư và dự án đầu tư, các hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng, các hình thức lựa chọn nhà thầu trong các dự án đầu tư xây dựng, phân loại dự án và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng...

   93 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương V - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương V - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương V: Cơ sở lý luận về kinh tế trong xây dựng, trình bày các nội dung cơ bản sau: khái niệm, ý nghĩa của công tác thiết kế, tổ chức công tác thiết kế trong xây dựng, nội dung của hồ sơ thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng...

   23 p tgu 25/10/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương IV - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương IV - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương IV: Áp dựng tiến bộ công nghệ xây dựng, trình bày các kiến thức: khái niệm, thành phần của công nghệ, tiến bộ công nghệ trong xây dựng, giải pháp cho việc ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng, cơ giới hóa xây dựng, tiêu chuẩn hóa và định hình hóa,... Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và...

   22 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương VI - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương VI - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương VI: Phương pháp xác định chi phí xây dựng và dự toán, giới thiệu các nội dung: những đặc điểm của việc xác định chi phí xây dựng, quá trình hình thành giá của dự án xây dựng, phương pháp lập tổng mức đầu tư, phương pháp tính theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình, phương pháp lập dự toán,... Đây là...

   35 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương VII - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương VII - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương VII: Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng, trình bày các nội dung: khái niệm, vốn cố định, vốn lưu động, các phương pháp tính khấu hao. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

   47 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 2 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 2 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 2 giới thiệu với người đọc về ten-sơ, quy tắc biến đổi các ten-sơ, cơ sở lý thuyết đàn hồi, phương trình cân bằng, phương trình biến dạng - chuyển vị, phương trình ứng suất - biến dạng theo Định luật Hooke.

   103 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 4 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 4 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 4 giới thiệu với người đọc hàm dạng, hàm chuyển vị cho phần tử tuyến tính, hình dạng một số phần tử thanh tuyến tính, ma trận độ cứng, phần tử thanh chịu kéo, phần tử thanh chịu uốn ngang phẳng, véc tơ lực nút tương đương, phần tử thanh chịu kéo.

   29 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 1 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 1 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: bài giảng 1 giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn, phần tử hữu hạn, các bước thực hiện phương pháp phần tử hữu hạn, phần mềm và chương trình phần tử hữu hạn, phép tính với ma trận, phương pháp số dư trọng số, giải phương trình vi phân.

   33 p tgu 25/10/2017 1 0

 • Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 3 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 3 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 3 giới thiệu với người đọc các khái niệm về "khả dĩ", thế năng biến dạng khả dĩ, thế năng biến dạng bù khả dĩ, nguyên lý công khả dĩ, nguyên lý công bù khả dĩ, nguyên lý giá trị dừng của thế năng tổng cộng, phương trình vi phân chi phối hệ,...

   127 p tgu 25/10/2017 1 0

 • Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 5 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 5 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 5 giới thiệu với người đọc véc tơ lực nút tương đương khi tải trọng phân bố đều, véc tơ lực nút tương đương khi tải trọng có dạng lực tập trung, ma trận khối lượng, nguyên lý biến phân trong bài toán động lực học, phương trình cân bằng của phần tử.

   21 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Tập bài giảng Kinh tế và quản lý khai thác đường - Chương 2.1: Đánh giá chất lượng khai thác đường

  Tập bài giảng Kinh tế và quản lý khai thác đường - Chương 2.1: Đánh giá chất lượng khai thác đường

  Nội dung chương 2 gồm các bài học: Đánh giá chất lượng theo chỉ tiêu kỹ thuật công trình, đánh giá chất lượng theo chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật giao thông, phương pháp khảo sát đánh giá chất lượng.

   8 p tgu 25/10/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số