Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 6

Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 6 - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị giới thiệu tới các bạn về hệ thống chính trị và sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới; đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.