Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

Chương 2 - Thị trường cung, cầu và vai trò của chính phủ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thị trường, cầu, cung, quan hệ cung – cầu và cân bằng thị trường, các nhân tố ảnh hưởng tới cầu và dịch chuyển đường cầu, thị trường tự do và điều tiết giá cả, cơ chế thị trường tự và vai trò của chính phủ.