Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đã đạt được những kết quả rất to lớn trên nhiều mặt. Nhờ đổi mới theo hướng thị trường hội nhập quốc tế, Việt Nam đã phát triển năng động trong thời gian qua. Để tiếp tục phát triển hơn nữa, Việt Nam không thể có con đường nào khác hơn là phải tiếp tục hoàn thiện các yếu tố kinh tế thị trường hội nhập quốc tế.