Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

Chương 3 - Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Dòng luân chuyển của nền kinh tế giản đơn và phương pháp đo lường sản lượng của nền kinh tế; tổng sản phẩm quốc nội; đánh giá các chỉ tiêu GDP, GNP và NNP; đo lường biến động giá; khái quát về mô hình tổng cầu - tổng cung và các biến số kinh tế vĩ mô;…