Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

Chương 5 Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản về tiền, các chủ thể tham gia vào quá trình cung ứng tiền, ngân hàng trung ương và việc cung ứng tiền cơ sở, ngân hàng thương mại và việc tạo ra tiền gửi, kiểm soát cung tiền của ngân hàng trung ương, cầu về tiền, quan hệ cung – cầu về tiền và lãi suất cân bằng,... Mời các bạn cùng tham khảo.