Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

Chương 6 Mô hình IS-LM - Chính sách tài chính, tiền tệ trong mô hình IS-LM. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái quát chung về mô hình IS-LM; cân bằng trên thị trường hàng hoá: đường IS; cân bằng trên thị trường tiền tệ: đường LM; phân tích IS-LM; chính sách tài chính, tiền tệ trong mô hình IS-LM.