Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 3: Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp

Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 3: Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất SXHH và Thị trường nông sản, những nhân tố ảnh hưởng đến SXHH và TTNS, phân tích đặc điểm thị trường nông sản, biện pháp hoàn thiện thị trường nông sản Việt Nam.