Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô

"Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô" trình bày kiến thức đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô; sự khan hiếm nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất; mục tiêu và các công cụ kinh tế vĩ mô.