Bài giảng Nghiệp vụ quản lý nhà hàng khách sạn - Chương 2: Tổ chức lao động trong nhà hàng

Bài giảng Nghiệp vụ quản lý nhà hàng khách sạn - Chương 2: Tổ chức lao động trong nhà hàng gồm các nội dung chính sau: Cơ cấu tổ chức trong nhà hàng; Tổ chức ca làm việc; Nhiệm vụ của các chức danh; Những yêu cầu cá nhân đối với nhân viên phục vụ ăn uống; Mối quan hệ giữa bộ phận phục vụ ăn uống với các bộ phận khác trong khách sạn.