Cơ sở khoa học cho việc đánh giá điểm du lịch mạo hiểm ở Việt Nam

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thang điểm, trong đó lựa chọn các nhóm tiêu chí và tiêu chí cụ thể, lên thang điểm nhằm tính toán điểm số, xếp hạng điểm du lịch mạo hiểm. Có sáu nhóm tiêu chí để đánh giá điểm du lịch mạo hiểm: Nhóm tiêu chí về độ hấp dẫn của tài nguyên du lịch mạo hiểm, nhóm tiêu chí về sản phẩm và dịch vụ của du lịch mạo hiểm, nhóm tiêu chí về nhân lực phục vụ, nhóm tiêu chí về quản lí điểm du lịch mạo hiểm, nhóm tiêu chí về cơ sở hạ tầng, nhóm tiêu chí về sự tham gia của cộng đồng địa phương.