Cơ chế vô cơ hóa các nguyên tử nitơ hữu cơ trong quá trình phân hủy hợp chất reactive red 2 bằng phương pháp quang hóa xúc tác

Bài báo "Cơ chế vô cơ hóa các nguyên tử nitơ hữu cơ trong quá trình phân hủy hợp chất reactive red 2 bằng phương pháp quang hóa xúc tác" đề cập đến cơ chế vô cơ hóa các nguyên tử nitơ hữu cơ trong quá trình phân hủy hợp chất màu reactive red 2 bằng phương pháp quang hóa xúc tác.