Dải động máy thu đài Radar điều khiển hỏa lực thế hệ mới

Bài báo đã phân tích những vấn đề mang tính nguyên lý, đã khảo sát một số đặc trưng quan trọng của hệ thống máy thu một loại đài radar điều khiển hỏa lực (ПН-30H6E) thế hệ mới hiện có trong trang bị, trên cơ sở của bộ dữ liệu thực của các tham số để dẫn ra cơ sở xây dựng luật điều khiển máy phát. Đây là cơ sở ban đầu để hình thành hệ tự động thu – phát nói trên. Mời các bạn tham khảo!