Du lịch Ninh Bình hội nhập 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 trở thành xu thế mới với nhiều ưu điểm đột phá len lỏi vào các hoạt động kinh tế xã hội Quốc gia. Du lịch Ninh Bình sẽ ứng dụng công nghệ thông tin mạnh hơn nữa trong thời gian tới để phát huy tối đa các nguồn lực hiện có và còn tiềm ẩn. Các hoạt động tập trung vào phát triển du lịch thông minh (gọi là du lịch 4.0), phát triển chính quyền điện tử. Du lịch 4.0 với những tương tác tích cực gắn kết mô hình cả cộng đồng làm du lịch.