Ebook Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân Đại số và Giải tích 11

Ebook Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân Đại số và Giải tích 11 với các nội dung: lý thuyết tóm tắt; số hạng của dãy số; dãy số đơn điệu, dãy số bị chặn; số hạng của dãy số; dãy số đơn điệu, dãy số bị chặn; xác định cấp số cộng và các yếu tố của cấp số cộng; tìm điều kiện để dãy số lập thành cấp số cộng; tìm điều kiện để dãy số lập thành cấp số nhân

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)