Ebook Định các loại nhóm động vật không xương sống nước ngọt thường gặp ở Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách "Định các loại nhóm động vật không xương sống nước ngọt thường gặp ở Việt Nam" là tài liệu về định dạng động vật không xương sống nước ngọt dùng để giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan nghiên cứu khoa học có liên quan đến sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học đất nhập nước. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.