Ebook Hồ Chí Minh - dân tộc và thời đại: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Xanh

Cuốn sách "Hồ Chí Minh - dân tộc và thời đại" của PGS.TS. Phạm Xanh tập hợp 18 chuyên luận khoa học của tác giả đã được công bố trên các sách và tạp chí về những sự kiện lịch sử liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước, tìm thấy con đường giải phóng dân tộc, bắt tay chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cùng Đảng đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác ngày càng to lớn vẻ vang. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 sau đây.