Ebook Hồ Chí Minh - dân tộc và thời đại: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Xanh

Cuốn sách "Hồ Chí Minh - dân tộc và thời đại" của PGS.TS. Phạm Xanh có kết cấu gồm ba phần, được sắp xếp theo chủ đề nghiên cứu: Phần thứ nhất - Thời đại và Hồ Chí Minh, Phần thứ hai - Hồ Chí Minh và dân tộc, Phần thứ ba - Tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới. Đây đó trong các bài viết có những sự kiện lịch sử trùng nhau, nhưng tác giả đã khai thác và phân tích ở các khía cạnh khác nhau. Mời bạn đọc cùng tham khảo những nội dung tiếp theo ở phần 2 sau đây.