Ebook Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước: Phần 1 - Vũ Ngọc Khánh

Cuốn sách "Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước" có kết cấu gồm 4 chương: Hồ Chí Minh và một số nguồn ảnh hưởng; Hồ Chí Minh và tâm thức Folklore Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết, sự thử thách thế kỷ và kết luận. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc cùng tham khảo.