Ebook Hồ Chí Minh về giáo dục: Phần 2 - GS.TS. Phan Ngọc Liên

Phần 2 cuốn sách “Hồ Chí Minh về giáo dục” trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục qua các tác phẩm, bài nói, bài viết; học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.