Ebook Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003: Phần 1 – NXB Tư pháp

Phần 1 của cuốn sách “Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003” trình bày nội dung phần 1 - Khái quát những điểm mới của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.