Ebook Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông: Phần 1

Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Bản chất hoạt động của việc học tập Vật lý ở trường phổ thông, rèn luyện cho học sinh kỹ năng thực hiện các thao tác tư duy và các suy luận logic, vận dụng logic biện chứng trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông, sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông.