Ebook Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

Nội dung cuốn sách "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh" được sắp xếp theo hai phần: Phần 1 trích dẫn một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản cầm quyền, trong đó đề cập đến những vấn đề lý luận cách mạng, ý thức chính trị, bản chất, mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và những chuẩn mực của người đảng viên; công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; về tư cách đạo đức của người đảng viên cộng sản. Mời các bạn cùng tham khảo.