Giải pháp định vị mục tiêu trên biển sử dụng máy đo xa Laser và hệ thống định vị toàn cầu

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về việc xác định tọa độ mục tiêu trên biển sử dụng máy đo xa laser và hệ thống định vị toàn cầu (GPS) thông qua nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng đánh giá kết quả. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được sơ đồ chức năng của hệ thống xác định tọa độ mục tiêu trên biển sử dụng máy đo xa laser, GPS và thuật toán xác định tọa độ mục tiêu.